Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady korzystania z organizowanego przez gminę Brwinów dowozu dzieci i uczniów do publicznych przedszkoli oraz szkół obwodowych na terenie gminy Brwinów.

Dotychczas gmina Brwinów zapewniała bilet miesięczny na środki komunikacji gminnej wszystkim dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym, których długość drogi z domu do szkoły wynosiła:
• powyżej 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej
• powyżej 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Od 1 stycznia 2017 roku uczniowie korzystający dotychczas z komunikacji gminnej nie otrzymają miesięcznych biletów zakupionych przez gminę.
Podstawą bezpłatnego dojazdu do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych
w szkole oraz publicznych szkół obwodowych na terenie gminy Brwinów będzie:

UPRAWNIONY DO BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU
DOKUMENTY UPRAWNNIAJĄCE DO BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU
dziecko w wieku 5-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Brwinów, objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, jeżeli odległość
z domu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole wynosi ponad 3 km
Brwinowska Karta Mieszkańca
lub
bilet miesięczny (dla dziecka
w przypadku, gdy rodzic nie jest uprawniony do otrzymania Brwinowskiej Karty Mieszkańca) zakupiony przez gminę po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły/ przedszkola i przedstawieniu oświadczenia o miejscu zamieszkania dziecka na terenie gminy Brwinów.
uczeń klasy I-IV szkoły podstawowej, jeżeli odległość z domu do publicznej szkoły obwodowej wynosi powyżej 3 km
uczeń klasy V-VI szkoły podstawowej
i gimnazjum, jeżeli odległość z domu do publicznej szkoły obwodowej wynosi powyżej 4 km

Nadal w komunikacji gminnej opiekę nad ww. dziećmi i uczniami będzie sprawował zatrudniony opiekun.
Gmina Brwinów zapewni bilet miesięczny również opiekunom dzieci w wieku 5-7 lat, towarzyszącym im w drodze do publicznego przedszkola lub szkoły obwodowej, jeżeli odległość z domu do publicznego przedszkola lub szkoły obwodowej wynosi powyżej 3 km.
Dzieciom i młodzieży uczącej się, posiadającym Brwinowską Kartę Mieszkańca, przysługuje bezpłatny przejazd na wszystkich liniach komunikacji gminnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
Uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej oraz V-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy nie posiadają Brwinowskiej Karty Mieszkańca i korzystają z komunikacji gminnej, a których odległość z domu do szkoły jest krótsza niż 3 km oraz 4 km, będą podróżować na podstawie biletu zakupionego na własny koszt.
Do wyrobienia Brwinowskiej Karty Mieszkańca zobowiązany jest rodzic:
– dla dziecka w wieku 5-6 lat, zamieszkałego na terenie gminy Brwinów, objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, jeżeli odległość
z domu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole wynosi ponad 3 km,
– dla ucznia klas I-IV oraz klas V-VI, którego odległość z domu do szkoły obwodowej wynosi kolejno powyżej 3 i 4 km.
Brwinowska Karta Mieszkańca będzie wydawana w zespołach szkół:
– 20 grudnia 2016 r. w ZS w Otrębusach w godzinach: 8.30–12.00
– 20 grudnia 2016 r. w ZS w Żółwinie, w godzinach: 14.00–17.00
– 21 grudnia 2016 r. w ZS Nr 1 w Brwinowie, w godzinach: 12.00–18.00
– 22 grudnia 2016 r. w ZSO w Brwinowie w godzinach: 12.00–18.00.
Od 23 grudnia 2016 r. Brwinowska Karta Mieszkańca będzie wydawana w Urzędzie Gminy Brwinów w godzinach pracy Urzędu.
Wniosek o Brwinowską Kartę Mieszkańca dla dziecka składa rodzic (według określonego formularza), załączając pierwszą stroną rozliczenia PIT oraz okazując dowód tożsamości.
W miejscu wydawania Brwinowskiej Karty Mieszkańca zostanie wykonana fotografia właściciela karty.
Uczniowie między 13 a 18 rokiem życia, którzy są uprawnieni do otrzymania karty, mogą osobiście złożyć wniosek wypełniony i podpisany przez rodziców z załączonym formularzem PIT, a także odebrać kartę pod warunkiem okazania przez nich legitymacji szkolnej oraz kserokopii dowodu osobistego jednego z rodziców.

Informacje dotyczące procedury wyrobienia karty będą pojawiać się na bieżąco na stronie www.brwinow.pl oraz www.karta.brwinow.pl.