Zarządzenie Nr 34.2012

Burmistrza Gminy Brwinów

z dnia 11 lipca  2012 r.


 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dla których Gmina Brwinów jest organem prowadzącym oraz dla uczniów wyżej wymienionych typów szkół, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), a także ustalenia wzoru wniosków w roku szkolnym 2012/2013

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.. zm.) w związku z art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca  2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup  podręczników  (Dz. U. z 2012 r., poz. 706), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,  dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) w roku szkolnym 2012/2013, do dnia 5 września 2012 roku.

§ 2

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników składanego do dyrektora szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników składanego do Burmistrza Gminy Brwinów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Brwinów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Pobierz wzór wnioseku