Zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziału przedszkolnegood 25 maja

4 maja odbyło się w spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu naszej Gminy z Panem Burmistrzem, w czasie którego rozmawialiśmy na temat możliwości otwarcia naszych placówek na potrzeby zajęć opiekuńczych dla dzieci przedszkolnych.
W związku z wymogami bezpieczeństwa, jakie każda placówka będzie musiała spełnić, nie zdążymy tego zrobić wcześniej niż 25 maja.
Zarówno my, jak i Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, jeśli zdecydują się posłać swoje dziecko 25 maja do placówki, musimy wszyscy być świadomi ryzyka, które się z tym wiąże oraz starać się maksymalnie je zminimalizować stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajęcia organizowane od 25 maja będą zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi, a nie dydaktycznymi.  Zajęcia dydaktyczne będą nadal realizowane w postaci e-nauczania.

Poniżej do pobrania:
1) informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego:
2) deklaracja, którą rodzice chcący, by  dziecko korzystało z zajęć opiekuńczych – będą musieli wypełnić i odesłać do 8 maja na maila szkoły

Deklaracja_rodzica_o_uczeszczaniu_dziecka_do_oddzialu_przedszkolnego.docx

3) ankieta, która – w sytuacji, gdyby liczba dzieci przekroczyła dopuszczalną liczbę miejsc w placówce – pomoże określić, które z dzieci ma pierwszeństwo przyjęcia, ankietę należy wypełnić i odesłać do 8 maja na szkoły

ANKIETA_dla_rodzicow.docx

4) wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i oddziałach przedszkolnych pokazujące obowiązki, jakie musi spełnić dyrektor, nauczyciel i rodzic posyłający dziecko do przedszkola:

Wytyczne_GIS_i_MZ(1).docx

Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-.pdf

Rodzice, chcący, aby ich dziecko korzystało z zajęć opiekuńczych, proszeni są o przesłanie wypełnionej deklaracji i wypełnionej ankiety na adres mailowy szkoły: szkola@zsobrwinow.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw potrzebom tych z Państwa, którym trudno jest pogodzić konieczność pracy poza domem z opieką nad dzieckiem, przymierzamy się do uruchomienia od 25 maja br. zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r., pierwszeństwo w zapewnieniu opieki będą mieli ci z Państwa, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przy podjęciu decyzji otworzenia placówek kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom i kadrze bezpiecznych warunków pobytu. Dlatego niezbędny jest czas na przygotowanie obiektów zgodnie z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

Jednocześnie, zgodnie z powyższymi wytycznymi, informujemy, że:

  • Liczba dzieci w grupie będzie ograniczona do max. 12 osób (w zależności od wielkości sali).
  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do oddziału przedszkolnego i z powrotem do domu niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
  • Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m oraz muszą dostosować się do zasad sanitarnych obowiązujących w placówce.
  • Dzieci powyżej lat 4 w czasie drogi do i z przedszkola powinny mieć osłonięty nos i usta.
  • Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla dzieci w przedszkolach i oddziałach w szkołach podstawowych, spowodowaną rygorem Wytycznych GiS, niezbędne jest rozpoznanie wśród Rodziców/Opiekunów zapotrzebowania na  miejsca dla dzieci. Wobec tego, jeśli jesteście Państwo zainteresowani,  proszę Państwa o przesłanie drogą mailową załączonej ankiety odnośnie chęci skorzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja br. (środa) włącznie. Równocześnie informuję, że Rodzice/Opiekunowie dzieci, którym zostanie udostępnione miejsce w publicznej placówce będą zobowiązani przed przyjęciem dziecka do placówki podpisać stosowną deklarację, której wzór zamieszczamy poniżej.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, zostaną przygotowane w każdej placówce z uwzględnieniem jej specyfiki.
Z procedurami zostaniecie Państwo zapoznani w przypadku podjęcia decyzji o powrocie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

                                                                                         Zofia Kowalczyk

                                                               Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie