PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO SEKRETARIATU SZKOŁY W TERMINIE DO 3 LIPCA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W CELU ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI I PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY I GIMNAZJUM:
*ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
*ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA Z WYNIKAMI ZE SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
*2 FOTOGRAFIE – PODPISANE IMIENIEM, NAZWISKIEM, DATĄ URODZENIA I ADRESEM ZAMIESZKANIA.