Regulamin stołówki

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a/ uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne.

b/ uczniowie, których dożywianie dofinansowuje ŚOPS oraz inni sponsorzy.

c/ pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci-byli pracownicy szkoły.

3. Posiłki wydawane są w godzinach  od 11.30 do 13.30.

godzina :  11.30 –   klasy I-III SP oraz inne klasy, które skończyły  lekcje do 11.30

12.25 –   klasy I – III  SP –druga  zmiana    oraz klasy IV – V SP

12.45  –  uczniowie klas VI SP i  gimnazjum  kończący zajęcia o godz. 12.25

13.30 – 13.45 pozostali uczniowie gimnazjum oraz klas VI SP

Klasy O- wychowania przedszkolnego- jedzą posiłki w czasie trwających lekcji- I zmiana w godzinach 12.00- 12.25, II zmiana 12.45-13.15

4. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego abonamentu obiadowego, zagubienie abonamentu należy zgłosić u intendenta.

5. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry w terminie do  5-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Opłaty można dokonać u intendenta szkolnego lub na konto bankowe  nr 09 9291 0001 0097 6783 2000 0050.Osoby wpłacające na konto bankowe proszone są o wcześniejsze uzgodnienie należności z intendentem osobiście lub telefonicznie. Dotyczy to szczególnie zwrotu pieniędzy  za niewykorzystane obiady za miesiąc poprzedni. Po 20-tym dniu danego miesiąca  intendent nie ma obowiązku przyjmowania opłaty, co wiąże się z odmową wydania dziecku obiadu w danym miesiącu i  z  wykreśleniem go z listy uprawnionych do korzystania z posiłków w następnym miesiącu.

6. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do jedzenia obiadów w szkole lub rezygnacji z posiłku, stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności. W przypadku gdy  rezygnacja z posiłku zostanie zgłoszona nie później niż  do godziny 9.00  danego dnia, w którym osoba uprawniona zrezygnowała z obiadu, odpis zostanie uwzględniony. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczyć należy przy opłacie za następny miesiąc. Stanowi on iloczyn liczby dni nieskorzystania z posiłków i opłaty za dzienne wyżywienie określonej na podstawie uchwały Rady Gminy Brwinów. Listy odpisów udostępniane będą u intendenta.

7. Niezgłoszenie nieobecności w podanym terminie, powoduje skutek finansowy w postaci zapłacenia za niezjedzony posiłek.

8. W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczki/ należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

9.Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić w formie pisemnej  do intendenta w dniu poprzedzającym rezygnację.

10. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

11. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce /szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos/.

12. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.

13. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.

14. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

15. Na tablicy ogłoszeń  stołówki oraz na stronie internetowej szkoły umieszczony jest aktualny jadłospis na dany dzień oraz  ilość i cena obiadów na dany miesiąc.

16. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem  15 grudnia 2011r.