Pedagog i psycholog szkolny

Numer telefonu do gabinetu
Pedagoga i Psychologa
22 729 57 71 wew. 25
e-mail: pedagog@zsobrwinow.pl