REGULAMIN KONKURSU – LOGO SZKOŁY

 1. Organizator konkursu
  Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

 1. Cel i przedmiot konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
  2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
  3. Konkurs trwa od 30 stycznia 2019 r. do 30 marca 2019 r.

 

 • Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

 1. Forma prezentacji pracy konkursowej
 2. Na konkurs można zgłaszać po 1 projekcie.
 3. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, internet, plakat, ulotki).
 4. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

 

 1. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

 

 1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły
  • wzbudzać pozytywne emocje,
  • składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (graficznie przedstawionej nazwy szkoły).

 

 1. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.
 2. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs
  na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:

  • imię i nazwisko,
  • klasę,
  • płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

 

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 2. Prace należy składać do 12 kwietnia 2019 r.do p. Renaty Świerczewskiej w sekretariacie Szkoły Podstawowej.
 3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
  nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Organizator nie zwraca prac.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

 • Ocena prac konkursowych
 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu
 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 25 maja 2019 r.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace – w dniu 25 maja 2019 r.

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy